PPP Research Center

Prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu următoarele:

1. Condiţii pentru utilizarea site-ului:

 • Condiţiile generale de acces şi utilizare ("Termeni şi Condiţii") sunt aplicabile în totalitate şi necondiţionat tuturor vizitatorilor / utilizatorilor site-ului.
 • Conţinutul site-ului este cu titlu informativ şi nu creează raporturi juridice sau obligaţii pentru SC PPP Research Center SRL.
 • Accesul către acest site poate fi restricţionat sau suspendat oricând, fără o înştiinţare prealabilă, inclusiv din motive de securitate sau de mentenanţă.

 2. Obligaţiile şi drepturile utilizatorilor:

 • Conţinutul se poate descărca doar în scopul pentru care a fost creat site-ul, pentru folosul personal, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Termenii şi Condiţiile de faţă.
 • Este interzisă distribuirea, modificarea, copierea, transmiterea, reproducerea, publicarea, transferarea, vinderea sau folosirea conţinutului site-ului în alt mod, fără acordul în scris al SC PPP Research Center SRL.
 • Este interzisă utilizarea site-ului în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere / ofertă cu caracter comercial.
 • SC PPP Research Center SRL îşi rezervă dreptul de a restricţiona oricând accesul oricărui utilizator / vizitator care încalcă prevederile rubricii “Termeni şi Condiţii”.

3. Confidenţialitate

Orice informaţii personale (numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail) transmise pe site, prin e-mail sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu “Politica de Confidenţialitate” (Capitolul 7).

4. Modificări ale conţinutului

 • Site-ul poate fi modificat oricând şi în orice condiţii, fără preaviz.
 • SC PPP Research Center SRL nu îşi asumă răspunderea pentru felul în care este accesat şi / sau utilizat conţinutul site-ului de către utilizatori sau pentru implicaţiile care ar putea decurge din accesarea şi / sau utilizarea acestuia.

5. Exonerarea de răspundere

 • Accesarea şi utilizarea site-ului www.publicprivatepartnership.ro este o alegere care aparţine exclusiv utilizatorului.
 • SC PPP Research Center SRL sau orice altă persoană implicată în conceperea, producerea sau dezvoltarea site-ului nu sunt răspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, care ar putea rezulta în urma accesării şi utilizării site-ului sau a conţinutului său.
 • SC PPP Research Center SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu care ar putea să apară în urma accesării sau utilizării site-ului, a descărcării oricărui material, informaţie, text, imagine, fişier video sau audio de pe acest site.

6. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

 • www.publicprivatepartnership.ro conţine link-uri către alte site-uri. Accesarea acestor link-uri este la libera alegere a utilizatorului. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.
 • SC PPP Research Center SRL nu garantează conţinutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături de pe site. Dacă utilizatorul accesează aceste link-uri îşi asumă personal orice fel de risc.

7. Protecția datelor personale

PPP RESEARCH CENTER este operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal administrat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 23307 din data de 25.05.2012.

În scopul garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, PPP RESEARCH CENTER (PPPRC) are, potrivit dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal obţinute în exercitarea activităţilor specifice obiectului de activitate al societăţii.

PPPRC prelucrează datele personale ale următoarelor categorii de persoane fizice:

I. Clienţi / potenţiali clienţi

a. Date şi categorii de date prelucrate: nume şi prenume; numele şi prenumele parinţilor; data şi locul naşterii; seria și numărul actului de identitate; codul numeric personal; semnătura; adresa; datele bancare; telefon; e-mail; profesia; formare profesională.

b .Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: prestări de servicii de formare profesionala şi alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate principal (informari, activitati de marketing), activitati comerciale referitoare la achizitionarea de produse si servicii.

c. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal: cu respectarea prevederilor legale, furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea derulării/iniţierii de raporturi comerciale si de informare cu PPPRC. Prin urmare, în cazul refuzului persoanei vizate de a furniza aceste date, Operatorul va refuza iniţierea raporturilor juridice, fiind în imposibilitatea realizării obiectului de activitate.

d. Destinaţia datelor cu caracter personal furnizate catre PPPRC: informaţiile prevăzute la pct. 1 sunt destinate utilizării de către Operator şi/sau comunicării numai următorilor destinatari: persoana vizată, angajaţii Operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele Operatorului (ex: avocaţi, consultanţi, contabili, auditori), alte instituţii abilitate de lege să solicite aceste categorii de date.

II. Drepturile persoanelor ale căror date personale fac obiectul prelucrării de către PPPRC.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanelor vizate le sunt recunoscute urmatoarele drepturi:

- Dreptul persoanei vizate la informare (art. 12 din Legea 677/2001) – in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective: a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b) scopul in care se face prelucrarea datelor; c) informatii suplimentare (destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate); d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

- Dreptul la acces la date (art. 13 din Legea 677/2001 ) – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

- Dreptul de interventie (art. 14 din Legea 677/2001) – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

- Dreptul de opozitie (art. 15 din Legea 677/2001 ) – persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

EXCEPȚII

Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri: cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract; cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate; cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului; cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele; cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate; cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii; cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.

- De asemenea, persoanelor fizice le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18 din Legea 677/2001) – fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

8. Revizuiri ale Termenilor şi Condiţiilor:
 • SC PPP Research Center SRL îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau retrage pagina “Termeni şi Condiţii” a site-ului la orice oră şi fără preaviz.
 • Orice utilizare a site-ului, după schimbarea acestei pagini (“Termeni şi Condiţii”), înseamnă implicit că utilizatorul este de acord cu modificările apărute.

9. Legislaţie aplicabilă şi litigii

 • Aspectele prevazute in pagina “Termeni şi Condiţii” sunt guvernate de legile din România.
 • Orice neînţelegeri apărute în legătură cu utilizarea site-ului vor fi soluţionate de instanţele române competente.