PPP Research Center

Revista publică studii de doctrină, comentarii ale unor acte normative din sfera parteneriatului public-privat, recenzii ale unor lucrări de referință în domeniu. 

Articolele și studiile trebuie să se remarce prin originalitatea soluțiilor, noutatea argumentării și dacă este cazul, prin abordarea critică a unor puncte de vedere exprimate în doctrina de specialitate. Publicarea unui material în paginile revistei, indiferent de natura acestuia (studiu, articol, comentariu, notă etc.) angajează exclusiv responsabilitatea autorului. 

Autorii interesați să publice un material în Revista Română de Parteneriat Public-Privat sunt rugați să se conformeze indicațiilor expuse în continuare, cu precizarea că nerespectarea acestora poate atrage nepublicarea materialului, fără altă motivare:

1. Materialele destinate publicării se transmit de către autori pe suport electronic la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau pe suport hârtie, însoțit de un format electronic (DVD, CD), pe adresa str. Roma, nr. 20, Sector 1, București, cu mențiunea ”Pentru Revista Română de Parteneriat Public-Privat”. Autorii vor primi o confirmare a recepției în termen de 10 zile. Pentru a evita orice disfuncționalități în transferarea documentelor, rugăm autorii ca, în eventualitatea în care în termenul menționat nu au primit confirmarea, să contacteze printr-un mesaj redacția la adresa de e-mail mai sus menționată sau la numărul de telefon +4 021 236 00 83.

2. Colegiu Științific va accepta un material spre publicare dacă sunt întrunite următoarele condiții:

 • nivelul științific este corespunzător
 • tema lucrării este actuală
 • lucrarea conține un aport de noutate față de doctrina existentă
 • conținutul este adus la zi cu legislația în vigoare în momentul predării materialului.

Dacă se consideră că lucrarea nu este corespunzătoare, editura are dreptul să refuze publicarea acesteia în forma prezentată sau să ceară autorului modificarea lucrării conform standardelor revistei.

3. Dimensiunile materialelor transmise spre publicare nu pot depăși 8000 de cuvinte.

4. Este obligatorie respectarea normelor ortografice ale limbii române, impuse de Academia Română.

5. Sursele bibliografice vor fi citate complet, cuprinzând: iniţiala prenumelui şi numele autorului, denumirea lucrării, ediția, editura, locul de editare, anul apariției, pagina (paginile). Dacă denumirea lucrării este într-o limbă străină de circulație internațională titlul nu se traduce.

6. Dacă, după înaintarea materialului către Revista Română de Parteneriat Public-Privat, survin modificări legislative și/sau bibliografie suplimentară relevante, autorul trebuie imediat să comunice redacției această situație și să retragă articolul pentru modificare.

7. Odată cu înaintarea oricărui material autorul/autorii trebuie, pe o filă separată, să indice următoarele date:

 • prenumele (complet) și numele
 • funcția și locul de muncă
 • domiciliul exact, cu precizarea codului poștal
 • numărul de telefon.

8. Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de către redacție a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; conform acestui contract, autorul cesionează cu titlu exclusiv dreptul de reproducere și difuzare a lucrării sale.

9. Autorul garantează că este singurul deținător al dreptului de autor asupra lucrării și că lucrarea este originală, cu excepția materialelor de domeniu public și a extraselor din alte lucrări, care sunt făcute cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății intelectuale. Autorul își asumă deplina responsabilitatea în privința conținutului lucrării.

10. Contractul de editare se reziliază de drept dacă, până la data efectuării corecturii finale a numărului de revistă, au survenit modificări legislative importante cu influență asupra conținutului problematicii tratate.

11. Privitor la materialele care se publică, Consiliul de Redacție își rezervă următoarele drepturi:

 • să modifice titlurile acestora
 • să corecteze unele formulări considerate confuze, neclare, incomplete, fără a aduce atingere ideilor, opiniei și argumentelor autorilor
 • să alcătuiască grupaje de articole care tratează același subiect
 • să publice materialele, când apreciază necesar, în volume separate, ca supliment al publicației Revista Română de Parteneriat Public-Privat sau pe suport electronic, indiferent de data apariției lor
 • să publice materialele,  parțial sau total, și în ediția on-line a revistei.

12. Materialele trimise redacției spre publicare nu pot face obiectul ofertei către alte publicații decât după primirea răspunsului, în sensul că materialul nu poate fi publicat în publicația Revista Română de Parteneriat Public-Privat, ori după 6 luni de când s-a înregistrat materialul la redacția revistei și nu s-a primit un refuz de publicare.

13. Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

14. În caz de plagiat întreaga răspundere, inclusiv juridică, revine în exclusivitate autorului/autorilor.