PPP Research Center

Revista Română de Parteneriat Public-Privat

Nr. 1 / 2012

CUPRINS:

Interviu acordat de domnul Mihai Prisacariu, Director General al Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului

Considerații despre Parteneriatul Public-Privat Instituțional (PPPI) 
de Monica Amalia Rațiu, Lector univ. dr. Facultatea de Drept Universitatea din București 

Partenerul public în proiectele PPP – confirmarea unor noi frontiere pentru sectorul public 
de Simona Gherghina, Asist.univ.dr., Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti 

Tratamentul fiscal aplicabil transferurilor de active în cadrul companiei de proiect
de Marilena Ene, Avocat Baroul București 

Principiul proporţionalităţii reflectat în soluţiile pronunţate de instanţele române în legătură cu proceduri publice de atribuire a unor contracte 
de Iuliana Leon, Avocat Baroul Dâmbovița

 

______________________________________________________________________________________Interviu acordat de domnul Mihai Prisacariu, Director General al Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului

Reporter:
Domnule Director General, „Parteneriatul Public-Privat” este considerat la nivelul instituțiilor Uniunii Europene și o importantă măsură anticriză în actualul context economico-social. Ce rol ar putea juca parteneriatul public-privat în România?

M.P: 
Parteneriatul public-privat este un fenomen care apare astăzi, poate mai mult ca niciodată, ca fiind formula cea mai adecvată de atragere şi implicare a capitalului privat în realizarea unor investiţii publice. Aceste investiţii au ca finalitate realizarea de bunuri sau servicii mai performante și mai economice, ce urmează a fi puse la dispoziția cetăţenilor. Exemple de proiecte viabile a fi dezvoltate în parteneriat public-privat ar putea fi lucrările de infrastructură rutieră (drumuri județene/naționale, autostrăzi, poduri, tunele, etc) sau construirea unor active utilizabile în exploatarea unui serviciu de interes public (spitale, școli, grădinițe, săli de sport, săli de spectacol, stații de tratare a apei, etc.). 

... continuare

 ______________________________________________________________________________________


Considerații despre Parteneriatul Public-Privat Instituțional (PPPI)

   Monica Amalia Rațiu 
Lector univ. dr. 
Facultatea de Drept
Universitatea din București
  
Rezumat:
 
Parteneriatul public-privat instituțional (PPPI) este una din modalitățile de realizare a cooperării economice între sectorul public și sectorul privat în vederea realizării unui proiect public. Constituirea și funcționarea unui PPPI comportă particularități în diferitele legislații ale statelor membre ale Uniunii Europene. Problematica respectării principiilor transparenței și competitivității în legătură cu constituirea și funcționarea unui PPPI a format obiectul a numeroase analize și dezbateri la nivelul unor organisme comunitare precum și a unor soluții pronunțate de Curtea de Justiție. Legiuitorul român a decis să reglementeze ca și contract special una din formele de constituire a parteneriatului public-privat instituțional. Legislația specială adoptată în anul 2010 a suferit modificări succesive pe parcursul anului 2011, în prezent constituind o bază solidă pentru selectarea în mod transparent și competitiv a investitorilor privați în vederea implementării cu succes a unor proiecte de parteneriat public-privat. 
 
Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, contract de parteneriat public-privat, parteneriat public-privat instituțional, companie de proiect.
 
 
 ______________________________________________________________________________________


Partenerul public în proiectele PPP – confirmarea unor noi frontiere pentru sectorul public
  
Simona Gherghina
Asist. univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din Bucureşti

Rezumat:
 
Modificarea adusă Legii parteneriatului public-privat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 redefineşte limitele conceptului de partener public ce poate derula un proiect de parteneriat public-privat, contribuind astfel la uniformizarea ideii de sector public, cel puţin în ceea ce priveşte relaţiile contractuale dintre acesta şi sectorul privat. Este astfel confirmat un concept maximal al sectorului public, comun legislaţiei achiziţiilor publice şi celei privind parteneriatul public-privat, dar aplicabil în mare măsură şi relaţiilor financiare dintre componentele clasice ale sectorului public – autorităţile publice şi instituţiile publice - şi avatarurile lor în sfera economică: organisme de drept public, întreprinderi publice şi entităţi private cărora li s-au încredinţat drepturi speciale sau exclusive de către autorităţile publice. Prin intermediul acestui concept maximal este recunoscută şi reglementată participarea statului ca actor, iar nu ca reglementator, în relaţiile economice specifice mediului privat, în condiţiile în care acesta rămâne supus însă ideii de interes general.
 
Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, partener public, sector public, întreprindere publică, organisme de drept public, drepturi speciale sau exclusive.

 
 ______________________________________________________________________________________

 
Tratamentul fiscal aplicabil transferurilor de active în cadrul companiei de proiect
 
Marilena Ene
Avocat 
Baroul București
 
Rezumat:
 
Pentru derularea proiectelor de parteneriat public-privat, în România Legea PPP instituie ca vehicul de implementare compania de proiect. Aparent, aceasta este o entitate juridică nouă în peisajul normativ românesc, însă din analiza efectuată în cuprinsul articolului rezultă că organizarea și funcționarea companiei de proiect este reglementată de legislaţia comună privind societăţile comerciale. Pe cale de consecinţă, tratamentul fiscal aplicabil transferurilor de active către compania de proiect, la data înfiinţării şi către acţionari, la data lichidării companiei de proiect este identic cu cel aplicabil oricărei societăţi comerciale în situații similare.
 
Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, companie de proiect, aport în natură, impozit pe profit, taxa pe valoare adăugată, lichidare.
 

  ______________________________________________________________________________________


Principiul proporţionalităţii reflectat în soluţiile pronunţate de instanţele române în legătură cu proceduri publice de atribuire a unor contracte
   
Iuliana Leon
Avocat 
Baroul Dâmbovița
 
 

Rezumat:

Nerespectarea principiului proporţionalităţii la stabilirea criteriilor de calificare constituie un temei de anulare a oricărei proceduri publice de atribuire a unor contracte. Reglementarea parteneriatului public-privat în România fiind de dată recentă, nu există până în prezent o jurisprudenţă specifică în materie. Definiţia principiului proporționalităţii din legislaţia română a parteneriatului public-privat cuprinde aceleaşi elemente cu cele consacrate de doctrină şi practică în materia achiziţiilor publice şi concesiunilor, iar organismele cu competenţă jurisdicțională chemate să soluţioneze eventualele încălcări ale principiului sunt aceleaşi cu cele reglementate în legislaţia achiziţiilor publice şi concesiunilor. Având în vedere aceste premise, o sinteză a reflectării principiului proporționalităţii în practica instanţelor din România în materia achiziţiilor publice şi concesiunilor poate oferi un reper privind viitoarea jurisprudenţă întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 178/2010.

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, principiul proporţionalităţii, criterii de calificare, criterii de selecţie, ofertant, achiziții publice.

 
 
 ______________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________

PENTRU ACHIZIȚIONAREA REVISTEI VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA
NR. DE TEL.: +4 0721 44 65 35 SAU LA ADRESA DE EMAIL:
______________________________________________________________________________________