PPP Research Center

 Revista Română de Parteneriat Public-Privat

Nr. 11 / 2014

CUPRINS:

Considerații privind evaluarea beneficiarilor proiectelor de investiții în parteneriat public-privat
de Ion Ghizdeanu, Prof. univ. dr., Președinte Comisia Națională de Prognoză, Cercetător științific, INCE, Academia Română

Conceptul de autoritate contractantă în temeiul directivelor europene privind achizițiile publice și concesiunile
de Monica Amalia Rațiu, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti 

Garanții atipice în proiectele de investiții: scrisorile de confort emise de persoanele juridice de drept public
de Simona Gherghina, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti 

PPP: experiența scoțiană
de Euan Pirie, Avocat, Harper Macleod LLP 

 ______________________________________________________________________________________



Considerații privind evaluarea beneficiarilor proiectelor de investiții în parteneriat public-privat

Ion Ghizdeanu
Prof. univ. dr.
Președinte Comisia Națională de Prognoză
Cercetător științific, INCE, Academia Română
 
Rezumat:
 
Inițierea unui proiect în parteneriat public-privat presupune ca primă etapă elaborarea unui studiu de fundamentare de către inițiator, respectiv instituția publică implicată. Un astfel de studiu are ca obiectiv să demonstreze capacitatea de finanțare a proiectului și cu deosebire eficiența proiectului. Experiența internațională cu privire la modalitățile credibile de evaluare a eficienței arată că acest demers este dificil atât din perspectiva incertitudinilor unui orizont lung de timp, cât mai ales din perspectiva specificității domeniilor și complexității efectelor.

Ca urmare, prin acest articol propunem câteva repere și recomandări pentru elaborarea unui studiu de fundamentare, sintetizate cu deosebire din lucrările sistemului bancar, în calitatea sa de finanțator. Considerațiile nu au calitatea de îndrumar metodologic, ci reflectă opinia asupra aspectelor ce ar trebui accentuate într-un studiu de fundamentare.

Cuvinte cheie: studiu de fundamentare, eficiență economică, costuri, beneficii, conturile satelit, parteneriat public-privat.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 Conceptul de autoritate contractantă în temeiul directivelor europene privind achizițiile publice și concesiunile
    
 Monica Amalia Rațiu
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București
 
Rezumat: 
 
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (numită în continuare „noua directivă clasică” sau „directiva clasică”) și Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune consemnează anumite nuanțări în modalitatea de abordare a conceptului de autoritate contractantă.

O explicație a necesității de a aduce anumite nuanțări în sfera de reglementare a conceptului se regăsește la punctul (10) din preambulul noii directive clasice, punct la care legiuitorul european a explicat motivele principale care au determinat anumite modificări în modalitatea de definire a conceptului de „autoritate contractantă”.

Astfel, se explică, în primul rând, faptul că a fost necesară o clarificare a sferei de reglementare a noțiunii de „autoritate contractantă”, în general, și a conceptului de „organism de drept public”, în special, având în vedere examinarea repetată a acestor elemente în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Având în vedere că a fost decis în prealabil ca domeniul de aplicare ratione personae al directive să rămână neschimbat, soluția adoptată a însemnat menținerea definiției care a stat la baza deciziilor Curții de Justiție cu adăugarea la aceasta a unui număr de clarificări oferite de jurisprudența respectivă ca o cheie a unei mai bune înțelegeri a definițiilor propriu-zise.

Așadar, intenția declarată a legiuitorului european a fost de a nu modifica înțelegerea conceptului astfel cum a fost consacrat în jurisprudență până în prezent ci de a clarifica în noua directivă sfera conceptului de organism de drept public atât prin prisma condițiilor de funcționare cât și a celor de finanțare.

În final, s-a clarificat aspectul că, de regulă, nu se încadrează în categoria „organismului de drept public”, o entitate juridică care:
i. funcționează în condiții normale de piață (concurențiale)
ii. urmărește obținerea unui profit și
iii. suportă pierderile eventuale care pot rezulta din exercitarea activității
deoarece necesitățile de interes general, pentru îndeplinirea cărora a fost înființată sau pentru care i s-a încredințat sarcina de a le îndeplini, pot fi considerate a avea caracter industrial sau comercial. 

Referitor la finanțarea unui organism de drept public, în preambulul directivei clasice se propune reglementarea expresă a aspectului că prin finanțare în „cea mai mare parte” se înțelege finanțarea într-o proporție mai mare de jumătate, cu precizarea că la calculul nivelului de finanțare se pot include și sumele încasate de respectivul organism de la utilizatorii serviciului public (sume determinate și colectate în conformitate cu normele de drept public).

Cuvinte cheie: achiziții publice, autoritate contractantă, organism de drept public, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/ CE, Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune, jurisprudența Curții de Justiție.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 Garanții atipice în proiectele de investiții: scrisorile de confort emise de persoanele juridice de drept public
    

Simona Gherghina
Conf. univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București

 
Rezumat:
 
Consacrate de practică și reglementate de noul Cod civil, scrisorile de confort pot fi emise și de persoanele juridice de drept public în temeiul libertății lor de a contracta. În măsura în care astfel de instrumente juridice sunt redactate de o manieră care le face similare ca efecte scrisorilor de garanție, ele trebuie calificate ca garanții publice. În consecință, emiterea scrisorilor de confort de către autorități publice, atunci când acestea prevăd obligații explicite de plată ale emitentului, va fi supusă limitărilor prevăzute de lege pentru asumarea obligațiilor de natura datoriei publice. De asemenea, pentru toate categoriile de scrisori de confort, indiferent de obligațiile pe care le conțin, trebuie avute în vedere reglementările privind ajutorul de stat și cele privind limitarea și eficientizarea cheltuielilor publice.

Cuvinte cheie: scrisoare de confort, fonduri publice, garanții publice, cheltuieli publice, ajutor de stat, Codul civil.
 
... continuare
 
  ______________________________________________________________________________________


 PPP: experiența scoțiană
    

Euan Pirie
Avocat
Harper Macleod LLP

 
Rezumat:
 
Acest articol descrie abordarea adoptată în Scoția pentru proiecte PPP și scoate în evidență domeniile de practică scoțiană care pot fi relevante și valoroase pentru dezvoltarea viitoare a PPP în România. Accentul este pus mai ales pe modul de utilizare a structurilor PPP de către organismele de drept public care nu aparțin sectorului guvernamental.

Scoția are un excelent palmares pe termen lung în adoptarea cu succes a soluțiilor PPP pentru a satisface nevoile sale de investiții în infrastructură. Inovația a fost aplicată pentru a face aceste structuri acceptabile politic și, de asemenea, pentru a reduce (semnificativ) costurile implicate în realizarea de lucrări de infrastructură în acest mod. PPP-ul a fost, de asemenea, utilizat pe scară largă în ceea ce privește natura organismelor de drept public ce folosesc PPP-ul și sectoarele din categoriile de infrastructură în care această utilizare a fost aplicat cu succes. Scoția demonstrează că organismele de drept public de mici dimensiuni pot folosi cu succes PPP-ul și că această structură nu trebuie să fie utilizate doar pentru proiecte foarte mari și complicate.

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, companie de proiect, private finance initiative, infrastructură, inițiativă de tip hub.
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________

PENTRU ACHIZIȚIONAREA REVISTEI VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA
NR. DE TEL.: +4 0721 44 65 35 SAU LA ADRESA DE EMAIL:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
______________________________________________________________________________________