PPP Research Center

 Revista Română de Parteneriat Public-Privat

Nr. 12 / 2014

CUPRINS:

Executarea obligațiilor de „a face” stabilite în sarcina autorităților contractante pe cale jurisdicțională, în aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2006
de Alexandru-Sorin Ciobanu, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București

Concesiune sau achiziții publice: identificarea naturii juridice a contractului
de Simona Gherghina, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Regimul juridic și fiscal al asocierilor în participație
de Daniel Anghel, Partener fiscalitate, PricewaterhouseCoopers România 

Noile directive europene privind achizițiile publice: o abordare diferită în materia achizițiilor publice de servicii
de Monica Amalia Rațiu, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București 

 ______________________________________________________________________________________Executarea obligațiilor de „a face” stabilite în sarcina autorităților contractante pe cale jurisdicțională, în aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2006

Alexandru-Sorin Ciobanu
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București
 
Rezumat:
 
Atât în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică sau de concesiune a serviciilor/lucrărilor publice, cât și cu ocazia derulării acestor contracte, pot apărea litigii între autoritatea contractantă și operatorii economici. Soluționarea acestor litigii poate fi realizată pe cale administrativ-jurisdicțională, de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, sau pe cale judecătorească, de către instanțele de contencios administrativ.

În multe cazuri, deciziile pronunțate prin astfel de mecanisme jurisdicționale impun autorităților contractante îndeplinirea unor obligații de „a face”, fiind vorba despre „măsuri de remediere”, de natură să repună procedura de atribuire în legalitate, respectiv despre emiterea unor acte ori realizarea de operațiuni administrative sau fapte materiale necesare pentru derularea raporturilor contractuale.

Articolul de față urmărește să analizeze modalitățile în care astfel de obligații pot fi aduse la îndeplinire, conform legii, inclusiv prin mijloace coercitive. În acest sens, vom prezenta instrumentele administrative puse la dispoziția Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, dar și procedura specială de executare silită a deciziilor judecătorești, reglementată de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Cuvinte cheie: obligații de „a face”, achiziții publice, concesiuni, O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Noul Cod de Procedură Civilă, contravenții, executare silită, penalități de întârziere, despăgubiri.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 Concesiune sau achiziții publice: identificarea naturii juridice a contractului
    
 Simona Gherghina
Conf. univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București
 
Rezumat: 
 
Dezbătută de doctrina juridică și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, problema delimitării contractelor de concesiune de contractele de achiziții publice își păstrează relevanța și după intrarea în vigoare a noilor directive privind achizițiile publice și concesiunile. Pentru dreptul român, un efect important al aplicării noii directive cu privire la concesiuni ulterior transpunerii sale va fi integrarea în domeniul său de aplicare a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, ceea ce va presupune o reformă semnificativă a reglementărilor actuale în domeniu. Contractele de delegare a gestiunii vor intra astfel în sfera de aplicare a directivelor noi privind achizițiile publice sau concesiunile, nemaifiind posibilă supunerea lor unei reglementări distincte.

Cuvinte cheie: concesiune de servicii, risc operațional, drept de exploatare, concesiune de lucrări, achiziții publice.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 Regimul juridic și fiscal al asocierilor în participați
    

Daniel Anghel
Partener fiscalitate
PricewaterhouseCoopers Romania

Rezumat:
 
Având în vedere complexitatea lor, proiectele de parteneriat public-privat presupun o participare eterogenă, scopul final putând fi atins adesea numai prin reunirea mai multor tipuri de expertize și experiențe sub aceeași umbrelă.

În căutarea partenerului perfect pentru derularea unui proiect de parteneriat public privat, autoritățile contractante ajung să atribuie contractele de PPP consorțiilor cu componența și atributele potrivite din perspectiva obiectului proiectului în cauză.

În spectrul privat însă formarea consorțiilor, deși tentantă din perspectiva proeminenței proiectelor de PPP și posibilității de a le câștiga, nu este întotdeauna o ecuație comercială fezabilă sau ușoară.

Rațiunile pentru care asocierile dintre privați rămân un subiect tabu, intimidant inclusiv pentru marile companii, sunt imposibilitatea de a delimita răspunderea dintre membrii unei asocieri sau pur și simplu dificultatea în a înțelege corect conceptul de asociere și de a-l putea acomoda cu politicile stricte ale tuturor societăților implicate.

În continuare vom analiza noțiunea de asociere într-una dintre formele și utilizările sale comune, precum și oglindirea în legislația fiscală a acestei forme de participare comună la realizarea de proiecte de PPP.

Deși numeroși operatori economici au explorat și continuă să exploreze posibilitatea de a transforma contractul de asociere în participație într-un așa zis contract nenumit, în realitatea juridică prezentă o astfel de soluție nu este acceptată.

Astfel, atât tratamentul juridic și, drept urmare, și cel fiscal al asocierilor, indiferent de numele pe care îl poartă, rămân cele corespunzătoare asocierii în participație, cu toate consecințele ce decurg din această calificare.

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, PPP, consorțiu, asociere în participație, răspundere contractuală, impozit pe profit, TVA.
 
... continuare
 
  ______________________________________________________________________________________


 Noile directive europene privind achizițiile publice: o abordare diferită în materia achizițiilor publice de servicii
    

Monica Amalia Rațiu
Lector univ. dr. 
Facultatea de Drept
Universitatea din București

 
Rezumat:

Serviciile au fost considerate încă de la semnarea Tratatului unul din elementele esențiale ale constituirii pieței unice. Conceptul de servicii și libertățile aferente au beneficiat atât de reglementare la nivelul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cât și de dezvoltări legislative ulterioare în alte tipuri de acte normative ale dreptului Uniunii Europene.

Dacă libera circulație a serviciilor a fost un deziderat de bază, unanim acceptat, în ce măsură este potrivit ca serviciile în general și, în mod special, cele asociate cu execuția de lucrări și furnizarea de produse să constituie obiect de reglementare a legislației UE privind achizițiile publice nu a fost atât de evident de la un bun început.

O analiză a parcursului legislației UE în materia serviciilor dezvăluie o evoluție spectaculoasă în percepția asupra contractelor publice de servicii, de la o aplicare limitată însoțită de monitorizare până la o aplicare extinsă a regulilor privind achizițiile publice și în acest sector.

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (în continuare „noua directivă clasică” sau „directiva clasică” elimină distincția între servicii de categoria A și de categoria B. În plus, aduce o schimbare majoră în domeniul achiziției de servicii consacrând ca regulă generală aplicarea integrală a directivei și, numai cu titlu de excepție, reglementând și un „regim moderat“, care se aplică în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice enumerate exhaustiv într-o anexă la directivă.

Cuvinte cheie: achiziții publice, achiziții publice de servicii, servicii de categoria A, servicii de categoria B, servicii sociale, regim moderat, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________

PENTRU ACHIZIȚIONAREA REVISTEI VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA
NR. DE TEL.: +4 0721 44 65 35 SAU LA ADRESA DE EMAIL:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
______________________________________________________________________________________