PPP Research Center

 Revista Română de Parteneriat Public-Privat

Nr. 15 / 2016

CUPRINS:

Care este procedura ce urmează a se derula în cazul unui arbitraj organizat de către ICSID
de Claudiu-Paul Buglea, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București

Excluderea participanților din procedura de atribuire pentru motive legate de distorsionarea concurenței
de Adriana Almășan, Conf. univ. dr., Avocat Baroul București și Andreea Asavei, Master Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Avocat Baroul București

Conlucrarea autorității contractante cu potențiali ofertanți la realizarea documentației de atribuire a contractului
de Monica Amalia Rațiu, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Noul ca poveste veche: modificarea contractului de achiziție publică -partea I-
de Simona Gherghina, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București

Suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei
de Dr. Florentina Drăgan
  

 ______________________________________________________________________________________Care este procedura ce urmează a se derula
în cazul unui arbitraj organizat de către ICSID?

Claudiu-Paul Buglea
Conf. univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București
 
Rezumat:

Materialul acesta încercă să prezinte aspectele cele mai importante ale procedurii derulate în fața tribunalelor arbitrale constituite de către ICSID, în scopul soluționării litigiilor dintre investitorii străini și statul gazdă al investiției lor. Vorbind despre procedură, în mod firesc, analiza trebuie să debuteze cu prezentarea elementului declanșator al procedurii, element reprezentat de cererea de chemare în judecată, în cazul nostru, această cerere fiind cererea de arbitraj. Odată cererea introdusă, următorul pas important este reprezentat de constituirea tribunalului arbitral. Tribunalul arbitral fiind constituit, important este să îi cunoaștem puterile și atribuțiile acestuia. Iar când vorbim de atribuțiile tribunalului, principalul scop pentru care acesta s-a constituit este soluționarea litigiului, lucru realizabil inevitabil, prin aplicarea legii la situația concretă. Acesta este motivul pentru care, fiind vorba despre un litigiu cu element de extraneitate, analiza legii aplicabile nu putea lipsi din materialul de față.
 
Ultima parte a materialului este dedicat dezbaterilor efective, dezbateri ce trebuie să se finalizeze cu pronunțarea sentințe arbitrale, analizată la rândul ei în materialul de față. După ce într-un articol anterior am încercat să prezint un aspect esențial în ceea ce privește ICSID-ul, respectiv competența acestuia, în materialul de față o să tratez partea ce interesează pe orice practician și anume procedura ce se derulează în fața unui tribunal arbitral constituit în cadrul ICSID, pentru a soluționa un litigiu dintre un stat gazdă a unei investiții și un investitor, național al unui alt stat parte la Convenția de la Washington.
 
... continuare

 ______________________________________________________________________________________


Excluderea participanților din procedura de atribuire
pentru motive legate de distorsionarea concurenței

Adriana Almășan
Conf. univ. dr.
Avocat Baroul București

Andreea Asavei
Masterand, Master Drept Privat
Facultatea de Drept Universitatea din București
Avocat Baroul București
 
Rezumat:
 
Trucarea licitațiilor este o reală problemă în contextul socio-economic actual, nu doar în România, dar și în alte state membre ale Uniunii Europene. Astfel, Directiva nr. 24/2014 (transpusă prin Legea nr. 98/2016) emană din efortul legiuitorului unional de a reglementa, pe calea, unei legislații privind achizițiile publice și problemele stringente privind corupția privată, probleme cu care era dedusă Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, Directiva nr. 24/2014 încorporează soluțiile Curții europene care a trasat principiile tranșării unor probleme privind achizițiile publice și denaturarea concurenței de către participanții la acestea, soluții care ar trebui respectate și de instanțele române chemate să interpreteze și să aplice Legea nr. 98/2016 întru-un spirit pan-european.
 
Cuvinte cheie: Directiva nr. 24/2014, corupție privată, trucarea licitațiilor prin denaturarea concurenței, jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
 
  
 ______________________________________________________________________________________

 
Conlucrarea autorității contractante cu potențiali ofertanți
la realizarea documentației de atribuire a contractului
-partea I-
 

Monica Amalia Rațiu
Conf. univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București

 
Rezumat:
 
Realizarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică constă adeseori într-un proces laborios pe parcursul căruia autoritatea contractantă trebuie să determine cât mai precis nevoile generale care urmează să fie satisfăcute prin executarea contractului și cheia selectării celui mai potrivit cocontractant. Deși, la o primă privire, cele două elemente par facil de determinat, practica a consolidat, în timp, concluzia că, în multe situații, fără o anumită cooperare între autoritatea contractantă și operatorii economici înainte de declanșarea procedurii, respectiv pe parcursul derulării procedurii de atribuire, nu se obțin cele mai bune rezultate nici din punctul de vedere al calității, nici din perspectiva costurilor produselor, serviciilor și lucrărilor care urmează a fi contractate.
 
Necesitatea cooperării între autoritatea contractantă și ofertanți pe parcursul procedurii de atribuire a contractului a beneficiat de consacrare legislativă odată cu adoptarea Directivei 92/50/CEE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii, directivă care avea să explice la paragrafele (26) și (27) din preambul utilitatea de a recurge și la alte proceduri de atribuire decât licitația deschisă și licitația restrânsă:
  • „Întrucât reglementările aplicabile atribuirii contractelor de achiziție publică de servicii ar trebui să fie cât mai apropiate posibil de normele privind contractele de achiziție publică de produse și cele de lucrări"
  • „Întrucât normele de atribuire prevăzute de Directivele 71/305/CEE și 77/62/CEE pot fi utilizate, cu anumite adaptări necesare pentru a ține cont de aspecte specifice achiziției publice de servicii cum ar fi posibilitatea de a recurge la procedura cu negociere ..."

Astfel, s-a ajuns ca generația de directive publicate în deceniul al nouălea să reglementeze și proceduri de atribuire care permit negocieri anterior atribuirii și semnării contractului de achiziție publică, cu precizarea că respectivele negocieri se puteau derula în intervalul cuprins între momentul deschiderii ofertelor și momentul atribuirii contractului. Referitor la necesitatea unor discuții și conlucrări în etapa premergătoare realizării documentației de atribuire și publicării anunțului de intenție/participare se observă particularitatea că, problematica a format, mai întâi, subiect de clarificare de către jurisprudență și abia ulterior a beneficiat de reglementări tot mai detaliate în directivele de profil. Actuala directivă clasică precum și directiva privind achizițiile publice sectoriale reglementează în detaliu posibilitățile de interacțiune între autoritatea contractantă și potențialii ofertanți la realizarea procedurii de atribuire, mecanisme juridice preluate ca atare de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv de Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Cuvinte cheie: achiziții publice, negocieri, consultanță la întocmirea documentației de atribuire, împiedicarea concurenței, excludere din procedura de atribuire.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 Noul ca poveste veche: modificarea contractului de achiziție publică
-partea I-
    

Simona Gherghina
Conf. univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din București

 
Rezumat:
 
Reglementarea prin Directiva 24/2014 a modificării contractului de achiziție publică transpune o bogată jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care își păstrează relevanța pentru interpretarea normelor, și realizează o structură complexă de principii și reguli, complexitate amplificată prin transpunerea în dreptul român însoțită de adăugarea unor reguli naționale specifice. Modificarea contractului de achiziție publică poate fi considerată una dintre cele mai complexe instituții juridice din dreptul european. În aceste condiții, analiza acestei structuri juridice și a implicațiilor sale practice este necesară în vederea determinării unor linii de interpretare capabile să ghideze și să ofere soluții.
 
Cuvinte cheie: achiziții publice, modificarea contractului, transparență, egalitate de tratament
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 

Suspendarea procedurii de atribuire
până la soluţionarea contestației
    

Dr. Florentina Drăgan

„O cale de atac ar trebui să fie accesibilă cel puțin oricărei persoane
care are sau a avut vreun interes în obținerea unui anumit contract și care
a fost prejudiciată sau riscă să fie prejudiciată printr-o presupusă încălcare”

 
Rezumat:
 
Suspendarea procedurii de atribuire reprezintă o măsură provizorie până la pronunțarea unei decizii fie pe cale administrativ jurisdicțională, fie pe cale judiciară, având rolul de a evita producerea unor pagube în cazuri justificate, care ar putea să intervină în timpul derulării unei proceduri de atribuire sau de a le remedia.
 
Cuvinte cheie: achiziţii publice, suspendarea procedurii de atribuire, Directiva 2007/66/CE, Directiva 89/665/CEE, contestație, pagubă, contract de achiziție.
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________

PENTRU ACHIZIȚIONAREA REVISTEI VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA
NR. DE TEL.: +4 0721 44 65 35 SAU LA ADRESA DE EMAIL:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
______________________________________________________________________________________