PPP Research Center

 Revista Română de Parteneriat Public-Privat

Nr. 6 / 2013

CUPRINS:

Limitări ale dobândirii de drepturi speciale de către stat ca acționar într-o societate de proiect
de Simona Gherghina, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Viitorul PPP-urilor în condiţiile noii guvernanţe economice europene
de Ion Ghizdeanu, Profesor univ. dr., Preşedinte Comisia Naţională de Prognoză, Cercetător ştiinţific, INCE, Academia Română

Condiţii şi limitări ale dreptului instituțiilor publice de a deduce TVA
de Daniel Anghel, Partener fiscalitate, PricewaterhouseCoopers România și Bianca Vlad, Senior Manager Servicii Fiscale, PricewaterhouseCoopers România 

Noi perspective în prioritizarea investiţiilor publice
de Monica Rațiu, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

  

 ______________________________________________________________________________________Limitări ale dobândirii de drepturi speciale de către stat ca acționar într-o societate de proiect

Simona Gherghina
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din Bucureşti
 
Rezumat:
 
Dobândirea de către partenerul public a unei participații minoritare într-o societate de proiect în cadrul unui parteneriat public-privat presupune luarea în considerare atât a limitărilor impuse de dreptul național dar și a celor specifice dreptului Uniunii Europene. Articolul analizează jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și sintetizează limitările aplicabile unei astfel de dobândiri. În exercitarea drepturilor speciale corespunzătoare deținerii unei participații minoritare într-o societate cu capital majoritar privat, statul trebuie să își asume criterii obiective, precise și stabile, anunțate odată cu dobândirea drepturilor speciale, care să permită atât adoptarea acelor decizii necesare pentru protejarea interesului național nominalizat cât și un control efectiv de către instanțele judecătorești al proporționalității între deciziile luate de stat în exercitarea acestor drepturi și interesul public protejat.

Cuvinte cheie: societate de proiect, libera circulație a capitalurilor, acțiune de aur, drepturi speciale, acționar minoritar.
 
... continuare

 ______________________________________________________________________________________


La intersecția contractelor de investiţii publice: concesiuni sau parteneriat public-privat?

Ion Ghizdeanu
Profesor univ. dr.
Preşedinte Comisia Naţională de Prognoză
Cercetător ştiinţific, INCE, Academia Română
 
Rezumat:
 
Comisia Europeană continuă să se implice activ în stimularea utilizării parteneriatului public-privat. În iulie 2012, în plină criză a datoriilor suverane şi concomitent cu preocupările de implementare a Tratatului fiscal, Comisia Europeană a dat publicității „New public - private partnerships for research in the manufacturing, construction and automotive sectors”1, un adevărat îndrumar pentru extinderea PPP-urilor în acest domeniu, având ca orizont anul final al Strategiei Europa 2020. Avantajul este dat de faptul că PPP-urile permit dezvoltarea de proiecte de interes public cu finanţare privată. S-ar părea că PPP-urile răspund astfel cerinţelor noii guvernanţe economice de a se asigura o creştere economică sustenabilă, fără împrumuturi publice şi fără majorarea deficitelor bugetare.

Totuşi asumarea unor riscuri de către autorităţile publice, garanţiile guvernamentale acordate se pot reflecta în indicatorii macroeconomici de stabilitate. De asemenea, chiar îndatorarea privată pentru proiectele investiţionale, inclusiv cele realizate prin parteneriatul public - privat reprezintă o componentă a sistemului de indicatori de monitorizare a dezechilibrelor macroeconomice. Articolul îşi propune să detalieze principalele interferențe între parteneriatul public-privat şi stabilitatea macroeconomică, astfel încât avantajele acestei modalități de multiplicare investiţională să nu fie limitate de cerinţele noii guvernanţe economice europene.

Cuvinte cheie: parteneriat public privat (PPP), stabilitate macroeconomică, deficit bugetar, obiectivul bugetar pe termen mediu, monitorizare dezechilibre macroeconomice, garanţii guvernamentale.
 
  
 ______________________________________________________________________________________

 
Condiţii şi limitări ale dreptului instituţiilor publice de a deduce TVA
 

Daniel Anghel, Partener fiscalitate
PricewaterhouseCoopers România
Bianca Vlad, Senior Manager Servicii Fiscale
PricewaterhouseCoopers România

 
Rezumat:
 
Asocierea dintre un partener public şi unul privat pentru realizarea unui proiect susceptibil de a avea un scop lucrativ poate ridica anumite probleme din perspectivă fiscală pentru partenerul public, în special în materia dreptului de deducere a TVA. În continuare ne propunem să analizăm situaţia particulară în care partenerul public este o unitate administrativ-teritorială. Plecând de la această premisă vom detalia în ce măsură partenerul public poate fi considerat persoană impozabilă din perspectiva TVA şi prin urmare dacă, în exploatarea unui proiect în comun cu un partener privat, unitatea administrativ-teritorială va avea dreptul de a deduce TVA aferentă achizițiilor efectuate de la diverși furnizori de bunuri sau prestatori de servicii. Pentru bună regulă, subliniem că ne vom referi în continuare la conceptul larg al noțiunii de parteneriat public-privat, şi nu numai la parteneriatul public-privat în formă instituționalizată. Mai mult decât atât, pornim de la premisa că, din perspectiva legislaţiei TVA, liderul asocierii va fi instituția publică. Tratamentul fiscal al partenerului public se poate dovedi un catalizator puternic pentru iniţierea proiectelor de parteneriat public-privat, dacă partenerului public îi este permis să procedeze la deducerea TVA plătite în cadrul unui proiect de PPP. În acest sens, legislaţia fiscală pare să ne ajute la a trage concluzia potrivit căreia, în măsura în care partenerul public nu acţionează în regim de putere publică, ci ca un simplu jucător pe o piaţă concurențială, acestuia îi este recunoscută calitatea de persoană impozabilă din perspectiva TVA şi, prin urmare, şi dreptul de deducere a TVA aferenta unor achiziţii.
 
Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, TVA, persoană impozabilă din punctul de vedere al TVA, drept de deducere a TVA, , unitate administrativ-teritorială.
 
 
  ______________________________________________________________________________________


 Noi perspective în prioritizarea investiţiilor publice
    

Monica Rațiu
Lector univ. dr.
Facultatea de Drept
Universitatea din Bucureşti

 
Rezumat:
 
Efectuarea cheltuielilor publice în România în ultimii 5 ani a fost influenţată, pe de o parte, de efectele crizei economice asupra volumului fondurilor publice care se reflectă în produsul intern brut, iar, pe de altă parte, de constrângerile care afectează finanțele publice prin prisma regulilor de limitare a deficitului public și datoriei publice1. Având în vedere că între aceste limite constrângătoare managementul eficient al fondurilor publice de o manieră care să permită finalizarea proiectelor de investiţii aflate în derulare şi implementarea acelor proiecte de investiţii care se caracterizează prin utilitate evidentă şi, totodată, prin posibilitate concretă de finanţare fără afectarea țintelor de deficit public şi datorie publică presupune un control strict, a fost necesară amendarea cadrului legislativ. Noile reglementari legale au avut la bază angajamente asumate față de Fondul Monetar Internațional şi presupun, în etapa de implementare a măsurilor, asistență de specialitate din partea Băncii Mondiale. Prezentul articol îşi propune să clarifice domeniul de aplicare a regulilor de prioritizare a investiţiilor publice și procedurile efective care vor permite implementarea de proiecte noi.
Cuvinte cheie: investiţii, investiţii publice, prioritizarea investiţiilor publice, parteneriat public-privat, concesiune.
 
  
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________

PENTRU ACHIZIȚIONAREA REVISTEI VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA
NR. DE TEL.: +4 0721 44 65 35 SAU LA ADRESA DE EMAIL:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
______________________________________________________________________________________